Home
Publieke activiteiten

Publieke activiteiten

Privé activiteiten

Privé activiteiten

Magazine
Zoeken
Contacten
Berichten
1 test

Algemene voorwaarden


Het bezoek aan deze website en het gebruik van de door ons aangeboden diensten is onderhevig aan deze algemene voorwaarden, hierna te noemen gebruiksvoorwaarden. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door voordat u de website bezoekt en/of gebruik gaat maken van onze diensten. Kunt u zich niet vinden in deze gebruiksvoorwaarden dan dient u het bezoek aan deze website af te breken. Elk verder bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze gebruiksvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaard. Daar waar in de overeenkomst de mannelijke vorm wordt gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm gelezen worden en daar waar het enkelvoud wordt gebruikt, kan ook het meervoud worden gelezen.


1. Definities

Het registreren bij de website en het gebruik van de diensten staat open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Een ieder die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van de website en/of de geleverde diensten of zich in een land bevind waar de toegang tot de website of gebruik van de diensten is verboden, dient het bezoek aan de website en/of het gebruik van de diensten af te breken. De bezoeker kan een gebruikersaccount aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de bezoeker nauwkeurige, actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Het is de bezoeker niet toegestaan om erotisch gerelateerde content te plaatsen waaronder, maar niet beperkt tot, erotische profielteksten, blogs, forumberichten, priveberichten en profiel / album foto's. Het is de bezoeker tevens niet toegestaan om meer dan één account aan te maken of een account aan te maken voor anderen. Het account is persoonlijk; de bezoeker of het lid kan zijn account niet overdragen aan anderen en/of anderen gebruik laten maken van zijn account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van het lid niet meer juist zijn, is het lid verplicht zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer correct zijn. Indien het lid onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft of wanneer 2beMine een redelijk vermoeden heeft dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan 2beMine het gebruikersaccount beëindigen. Het lid is geheel zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Hij is als enige aansprakelijk voor het gebruik van zijn account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account hebben verkregen. Om oneigenlijk gebruik van het account te voorkomen, dient het lid een wachtwoord te kiezen dat sterk genoeg is. Dit wachtwoord bestaat in voorkeur uit een combinatie van cijfers en letters. Indien het lid redenen heeft om te veronderstellen dat zijn account onrechtmatig wordt gebruikt, zal hij 2beMine hiervan direct in kennis stellen. 2beMine kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van het account.


2. Gebruik van de dienst

Het is de bezoeker en/of het lid alleen toegestaan om gebruik te maken van de diensten nadat hij zich heeft ingelogd op de website. Het lid en/of de bezoeker zal de website en de diensten alleen gebruiken op de wijze waarop deze is bedoeld en zodanig dat er geen schade wordt toegebracht aan de website of de diensten en er geen hinder ontstaat voor de overige leden en bezoekers. De bezoeker en/of het lid verplicht zich ertoe geen middelen te gebruiken die een buitensporige belasting leggen op het systeem. De bezoeker is verantwoordelijk voor naleving van de Belgische wetgeving en de wetgeving in het land waarin hij zich bevindt. Tevens zal het lid geen handelingen uitvoeren die in strijd zijn met de bepalingen in deze overeenkomst, de Belgische wetgeving, de wetgeving in het land waar het lid zich bevind. Tijdens het bezoek aan de website en/of het gebruik van de diensten worden bestanden opgeslagen op de computer van de bezoeker / het lid. De bezoeker of het lid is zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van deze bestanden na ieder bezoek. Voor problemen met, maar niet beperkt tot de computer van de bezoeker en/of het lid die ontstaan tijdens of na afloop van het bezoek en/of gebruik van de diensten kan 2beMine niet aansprakelijk worden gesteld. Het bezoek aan en gebruik van de website en de geleverde diensten is geheel op eigen risico.


3. Beschikbaarheid van de dienst

2beMine doet alle redelijke inspanningen om de website en de diensten continue en probleemloos beschikbaar te laten zijn en te beveiligen, maar kan niet uitsluiten dat de bezoeker en/of het lid hinder ondervindt van werkzaamheden, technische problemen, wijziging of beperkingen van functionaliteit of van andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de dienst. Voor het niet beschikbaar zijn van de dienst kan het lid en/of de bezoeker 2beMine niet aansprakelijk stellen. Het lid erkent tevens dat 2beMine de website en de diensten kan wijzigen of beperken, zonder dat 2beMine de bezoeker of het lid hiervan vooraf in kennis hoeft te stellen. Waar mogelijk zal 2beMine hinder voor de bezoeker en/of het lid door aanpassingen aan of beperkingen van de website of de diensten zo veel mogelijk beperken. 2beMine kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het wijzigen of verwijderen van gegevens zoals persoonlijke informatie, berichten, favorieten of andere uitingen.


4. Inhoud van de dienst

Bezoekers en of leden kunnen met elkaar in contact komen via de verschillende opties die aangeboden worden op 2beMine.be waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot het activiteiten, knipoogjes en persoonlijke berichten. Tevens staat het bezoekers vrij om te reageren op profielen, evenementen, foto’s en video’s. 2beMine is niet verantwoordelijk voor schade of hinder voortkomend uit deze contacten.


5. Controle van gebruik

Tijdens het bezoek aan de website en tijdens het gebruik van de diensten wordt er informatie van de bezoeker en/of het lid opgeslagen. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de website en voor het optimaliseren van de website voor de bezoeker/het lid. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van overtredingen van deze overeenkomst, het overtreden van wettelijke bepalingen of voor andere zaken die 2beMine noodzakelijk acht. 2beMine besteedt de grootst mogelijke zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden. De informatie die door 2beMine wordt verzameld en de wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan, is beschreven in het privacybeleid. Bij overtreding van de bepalingen in deze gebruiksovereenkomst, bij misbruik of handelingen die in strijd zijn met de wet wordt het account met onmiddelijke ingang en zonder waarschuwing beëindigd. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik worden verhaald op de bezoeker en/of het lid. Dit laat het recht van 2beMine om de geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op de bezoeker en/of het lid te verhalen onverlet.

6. Technische vereisten

Voor het gebruik van de website en/of de diensten moet de bezoeker / het lid beschikken over een computer en internetverbinding. Voor de correcte werking van de website en de diensten moet deze computer voorzien zijn van een recente webbrowser, multimedia software en een snelle internetverbinding. Bij het ontbreken van een van deze voorwaarden is de correcte werking van de website en de dienst niet gegarandeerd. Door het gebruik van software, instellingen of beschermingsmiddelen op de computer van de bezoeker / het lid, is het mogelijk dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de diensten. De bezoeker / het lid dient het gebruik van deze software, instellingen of beschermingsmiddelen op zijn computer zodanig aan te passen dat gebruik kan worden gemaakt van de website en de diensten.

7. Intellectueel eigendom

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand of verzonden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2beMine . Het gebruik van de website en/of de toegang tot de diensten geeft de bezoeker en/of het lid op geen enkele wijze het rechten op de inhoud.


8. Slotbepalingen

Alle geschillen tussen partijen die uit deze overeenkomst en/of het gebruik van de website voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Antwerpen. Partijen onderwerpen zich onherroepelijk aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechter. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerder van de bepalingen in deze overeenkomst ongeldig worden verklaard, laat dit de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of onuitvoerbaar wordt geacht of verklaard, zal deze vervangen worden door een passende geldige bepaling, die zoveel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling kan bewerkstelligen.
2beMine Op Facebook
Algemene voorwaarden
Privacy
Links
Contact
Over ons

Copyright © 2024 2beMine